En fundamental analyse av KID

Du har kanskje lest at markedet er dyrt? Min analyse av Kid viser at dette nødvendigvis ikke er korrekt.

Om selskapet

Kid er en av de store aktørene på interiørartikler på det norske markedet, sammen med Princess og IKEA. Selskapet har en markedsandel på 32 prosent, nær 1,3 milliarder i omsetning og en vekst på over 5 prosent.

Vi nordmenn pusser opp for harde livet, og lite står i veien når noen i hjemmet ønsker seg en ny pute, nye gardiner eller alt nytt. Uheldigvis for noen, heldigvis for aksjonærene. Selskapet gikk på børs 2. November 2011, og begynte forholdsvis hardt med en nedgang på drøye 3,5 prosent første dag. Aksjen steg noe de første tre månedene før den tok vei på sin ferd nedover. 30. Juni traff den sin bunn, på 25,5 kroner aksjen. Siden har det bare gått en vei. Aksjen handles i dag på 41,8, og min analyse viser at den skal videre opp.

Nye butikker

Ved slutten av 2015 hadde Kid 130 selveide butikker, et år senere var det kommet fire nye. I mai 2017 ble det også annonsert at Kid tar over fem butikker fra Hansen & Dysvik i Oslo, og én tidligere Kid-butikk legges ned. Selskapet melder i sin årsrapport for 2016 at de sikter på å åpne tre til fem butikker årlig. Kostnaden for nye butikker en antatt å være 1,5 millioner per butikk det første året.

Nettbutikk

Nettbutikken står for kun 2,5 prosent av selskapets omsetning, men viser god vekst, med 57 prosent i 2016 og 28 prosent for første kvartal 2017. Etter min mening er dette minst like viktig som å åpne nye butikker. Dette viser Kid at de forstår, da nettsiden nylig gjennomgikk en total omorganisering, og er nå godt tilpasset alle plattformer. Jeg ser for meg at nettsalget snart vil stå for minst 5 prosent av omsetningen.

Det er flere grunner til at nettbutikken er viktig. For det første, nettbutikken er tilgjengelig hvor som helst, når som helst. For det andre, kostnadene knyttet til nettsalg, særlig om det organiseres effektivt, er langt lavere enn ved butikksalg.

Utbytte

Etter børsnoteringen høsten 2015 tok det bare seks måneder før selskapet betalte ut sitt første utbytte på 1,5 kroner per aksje. Aksjekursen falt fra 30,7 dagen før ex-dag til 29 kroner stengningskurs på ex-dag. Direkteavkastningen var på 4,89 prosent. Andre utbytte fant sted 24. mai i år, og hadde nå steget til 2 kroner aksjen. På ex-dag åpnet aksjen på 41,5 kroner aksjen, men stengte på 38. Denne gangen lå direkteavkastningen på 4,82 prosent. 

Som du kanskje ser, faller aksjekursen på ex-dag mer enn utbytte, noe som kan si at utbyttedatoen er en kjøpsmulighet. Ved første utbytte tok det bare én dag før aksjen hadde hentet seg inn igjen. I år tok det noe lenger tid, men nærmere to uker etter utbytte var aksjekursen igjen over 41,5.

I 2016 (2015) lå selskapets utbytteandel på 68 (66) prosent av selskapets justerte resultat. Fremover sikter selskapet en utbytteandel mellom 60 og 70 prosent, mine estimater antar at dette vil ligge på 70 prosent. For de neste fem årene vil utbytte se slik ut, gitt at selskapet ikke utsteder nye aksjer.

Selskapets styre har foreslått for generalforsamlingen å utbetale utbytte to ganger årlig, fra og med November 2017.

Så, er det noe annet som kan påvirke utbytte som jeg ikke har tatt høyde for? Ja, det er det. For det første, styret at fått godkjennelse av generalforsamlingen til å utstede nye aksjer til en total verdi av NOK 4.877.419 kroner, i tillegg kan styret kjøpe egne aksjer for den samme summen.  Aksjene kan kjøpes til en aksjekurs mellom 20 og 60 kroner.

Verdivurdering

Dersom du ønsker bilder av modellen finner du det nederst i innlegget.

Forutsetninger – Regnskap

Jeg har antatt en vekst for de fem neste årene på henholdsvis 4,5; 3; 2,5; 2 og 1,5 prosent. Dette er en konvergering av vekst mot selskapets antatte langsiktige vekst på 1 prosent. Denne antagelsen fra selskapet er også det jeg har benyttet i utregningen av terminal value. videre antar jeg at selskapets kostnader vil ligge rundt 85 prosent de neste tre årene, før de synker til 84 prosent. Avskrivninger og nedskrivninger vil ligge på rundt 2 prosent.

Finansielle kostnader synker, fra dagens nivå på 1,06 prosent, ned mot et nivå på 0,7 prosent om fem år.

Dette gir selskapet solide overskudd i estimasjonsperioden som vil ligge i båndet 122 til 154 millioner kronet i året. Utbytteandelen antas å ligge på 70 prosent i all overskuelig fremtid.

Skatten er antatt å synke til 23 prosent av nettoresultatet fra og med 2018.

Forutsetninger – Balanse

Selskapets eiendeler i form av butikker, inventar, maskiner og utstyr (fra nå av omtalt som PP&E) antas å stige noe i 2017, til 120 prosent av inntekt, før det vil synke linært til 110 prosent i 2021. Andre eiendeler antas også å synke linært fra 5 prosent i 2017 til 2021. Dette er grunnet selskapets avtagende vekstrate, og økt fokus på netthandel, som er mindre kapitalkrevende enn fysiske butikker.

Jeg antar at varelageret øker noe i 2017, før det gradvis synker mot 2021, fra dagens nivå på 17,15 prosent, til 17,50 prosent før det synker mot 16,50.

Kid hadde per 31.12.2016 kundefordringer på 37,3 millioner kroner. Jeg anser dette som representativt for selskapet, og antar at dette vil være relativt konstant over estimasjonsperioden.

Kontantbeholdningen er sterk, med omtrent 292 millioner kroner ved utgang av forrige regnskapsperiode. Jeg ser på dette som noe høyt ettersom tidligere kontantbeholdning som andel av inntekt historisk har vært lavere. Uansett antas det at dette vil være relativt konstant i båndet 17,47 til 18,47 prosent de neste fem årene.

Utsatt skylding skatt antas å synke fra dagens nivå på 27,04 prosent av inntekt frem mot 14 prosent i 2021. Dette gir en reduksjon på cirka 145 millioner over perioden. I perioden 2011 til 2016 har denne økt fra 411 000 kroner til 350 millioner.

Annen gjeld, som omfatter leasingkontrakter, gjeld til finansielle institusjoner og lignende antas å stige noe fra dagens nivå på 40 prosent opp mot området rundt 47 prosent. Dette betyr at gjelden vil øke til rundt 700 millioner om fem år. Jeg anser dette som lite bekymringsverdig da selskapet har solide inntekter og kan redusere utbytte dersom nødvendig.

Kortsiktig gjeld antas også å synke fra dagens nivå på 17 prosent ned mot 7 prosent om fem år. I kroner og øre utgjør dette en reduksjon på 120 millioner kroner over perioden.

Den spennende verdivurderingen

Selve utregningen av kontantstrøm har jeg gått gjennom her, og vil også presenteres i bilder via linker nedenfor.

Jeg vil derfor kun oppsummere her.

Selskapets kontantstrøm antas å være positiv i alle årene som er estimert, men med en nedgang fra 2016 til 2017. Dette er hovedsaklig knyttet til endringen i PP&E, som øker med ca 121 millioner kroner. Kontantstrømmen for de fem neste årene er estimert til; 17,6; 39; 69; 87,8 og 111 millioner kroner.

Selskapet skriver selv i sin årsrapport for 2016 at deres diskonteringsrente er 8,2 prosent. Jeg antar at dette gjelder når nye butikker åpnes, og har valgt å bruke 5,00 prosent som diskonteringsrente for selskapet som en helhet. Min valgte diskonteringsfaktor er lavere enn den brukt av Kid, da jeg ser fordeler i geografisk diversifisering.

Vi lever for tiden i et lavrenteklima, og dette gjenspeiles i den risikofrie renten, som i min analyse er på 1,51 prosent, som er den siste tilgjengelige årlige renten for norske 10-åringer.

Min verdivurdering er meget positiv, og jeg mener selskapets verdi per aksje er 58,36 kroner, opp 39,61 prosent fra dagens nivå. Dersom du har kommentarer til, eller spørsmål om, selve analysen, legg gjerne igjen en kontrakt eller send meg en beskjed her.

Bilder:

Oversikt

Regnskap

Balanse (1, 2 og 3)

FCF (1 og 2)

NB: Modellen er oppdatert. Equity Risk Premium er oppjustert til 5,69 prosent fra 3 prosent. Rentekostnaden er nedjustert fra 5,08 prosent til 1,9 prosent da renter og gjeld i perioden 2011 til 2014 ikke er representativt for selskapet. Dette gir en diskonteringsfaktor på 4,89 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

11 tanker om “En fundamental analyse av KID”