En fornybar fremtid

Forrige uke bestemte jeg meg for å selge mine aksjer i Berkshire Hathaway, da selskapet dessverre ikke passer inn i min nye strategi. Med det sagt så synes jeg Warren Buffett og hans team gjør en fatastisk jobb med å skape verdier for aksjonærene. Bare den lille perioden jeg eide aksjen, fra august i fjor til denne uken rakk jeg å få en avkastning på 25,37 prosent. Etter salget var i boks satt jeg på Finviz sin aksjescreener og lette etter spennende investeringsmuligheter. Jeg kom da over TransAlta Renewables, en av de største produsentene av vindkraft i Canada. Visby Saving på Shareville sørget også for at jeg fikk øynene opp for en gigant innen fornybar energi, nemlig Brookfield Renewables. Jeg vil i dette innlegget gå gjennom disse to selskapene, og dele mine tanker rundt dem.

TransAlta Renewables

Først ut er TransAlta Renewables, som i tillegg til vind også produserer strøm fra vann, gass og solkraft. Altså er ikke all energiproduksjonen fornybar, men investeringene vrir produksjonen mer og mer over. Anleggene er spredt over hele Canada, fire nordlige stater i USA og Australia. De har også et vindanlegg på 90MW under bygging for Microsoft, her skal de levere fornybar strøm i 15 år fremover.

Som vi ser fra grafen til høyre vil ikke dette anlegget være operativt før i 2019. Grafen viser hvor mange megawatt de har under kontrakter per nå. Vi ser at TransAlta har sikret leveringsavtale for all sin nåværende produksjon ut 2022. Dette gir god forutsigbarhet de nærmeste årene.

I løpet av de første ti månedene av 2018 har selskapet gjort en rekke oppkjøp. I mai ble anlegget Kent Breeze kjøpt, som har en produksjon på 20 MW. Selskapet kjøpte også et anlegg med produksjon på 50 MW i Minnesota og 21 MW i Massachusetts. 28 Juni ble det også investert 33 millioner Canadiske Dollar (MCAD) i et anlegg operert av TransAlta. Det allerede nevnte vindanlegget under bygging, på 90 MW, ble kjøpt i Februar i år, sammen med et prosjekt på 29 MW. Sistnevnte har allerede to avtaler om levering av strøm i 20 år fremover.

Tallenes tale

Første november la selskapet frem regnskapet for tredje kvartal. De presenterte da en inntekt på 90MCAD for de foregående tre månedene. Dette er ned ett prosent fra 2017. For de 2018 sålangt er inntektene 322MCAD, ned fra 325 i 2017. Inntekter før finansposter og skatt er sålangt på 97MCAD i 2018, mot 108MCAD i 2017. I 2017 tok selskapet imidlertid store ned skrivninger på investeringer. Dette tynget resultatet med 114MCAD i Q3 alene. Dette gjør at resultatet etter skatt for Q3 2018 er hele 85MCAD bedre enn fjoråret, 13MCAD mot -72MCAD. For de ni første månedene er resultatet 146MCAD i 2018, mot -21MCAD i fjor. Per aksje er resultatet 0,05 CAD for kvartalet og 0,56 CAD for de første 9 månedene.

Selskapet sitter ikke på mye kontater, kun 24MCAD per 30.09.2018, opp 4MCAD fra starten av året. Selskapet har klart å redusere sine kundefordringer med 25MCAD i samme periode, og har nå utestående 91MCAD. Selskapets PP&E har en opprinnelig kostnad på 2 834MCAD, mens 1000MCAD er allerede tatt i avskrivninger. Totalt har selskapet 3 739MCAD i eiendeler på 30.09.2018, opp fra 3 628MCAD per 31.12.2017. Selskapets totale gjeld var per ugangen av Q3 1 426MCAD, mens egenkapitalen var hele 2 313MCAD, en endring fra henholdsvis 1 431 og 2 197MCAD.

Der selskapets resultater for tredje kvartal ikke blåser mange av stolen kommer kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter inn og hjelper til. Selskapets kontantstrøm fra driften var hele 78MCAD for siste kvartal, og 282MCAD for 2018 så langt. Investeringer og økning i PP&E leder til negativ kontantstrøm på investeringer, på 24MCAD og 227MCAD for henholdsvis kvartalet og året. Selskapet har utstedt nye aksjer, og betalt omtrent det samme ut i utbytte, så kontantstrømmen på finansieringsaktiviteter er – 54MCAD og – 51MCAD. Alt i alt gir dette en kontantstrøm på null for kvartalet, og 4 MCAD i år.

Videre om selskapet

Jeg har også tatt en titt på mer enn selskapets siste kvartalspresentasjon, også årsrapportene fra 2013 til 2017 er gjennomgått. Det første jeg ser er at inntektene har økt betraktelig, fra 245,34MCAD i 2013 til 459MCAD i 2017, en økning på 87,09 prosent. Selskapets resultat før skatt og avskrivninger, samt resultat før skatt, har økt noe mindre, med en vekst i perioden på henholdsvis 56,28 prosent og 50,23 prosent.

Det viktigste tallet har derimot fått juling de siste årene. Resultatet etter skatt og nedskrivninger har falt fra 198MCAD i 2015 til 1 og 13MCAD i 2016 og 2017. Dersom vi først ser på tallene for 2016 mot 2015 for å finne årsaken til nedgangen ser vi fort at driftsinntektene var ganske like, 97 mot 96MCAD. TransAlta Renewables Inc. er en spinoff av TransAlta Corporation, og moderselskapet var det største energiselskapet i Canada. Etter driftsresultatet er det fem poster som påvirker selskapets resultat. Det er finansinntekter, finanskostnader, endring i fair value i selskapets klasse B-aksjer, som i dette tilfellet er et gjeldsinstrument, og gevinst på valuta. I 2015 var disse postene positive med 97 millioner Canadiske dollar. I 2016 måtte selskapet imidlertid ta en kostnad på 142MCAD på endringen i fair value på B-aksjene, mot en gevinst på 36MCAD året før. Totalt ga dette en negativ regnskapsmessig effekt på 75MCAD. Resultatene ser imidlertid ut til å være på rett vei igjen for 2018.

I 2017 hadde driftsresultatet bedret seg til hele 156MCAD. Selskapet måtte derimot ta en nedskrivning på investeringer på 137MCAD. Vi ser av selskapets finansielle stilling at de er godt rustet for fremtiden. Investeringer på over 460 MCAD er de siste to årene dekket av kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter.

Videre har selskapet en imponerende kontantstrøm fra drift, og tilfredsstillende fri kontantstrøm. Gjeld/egenkapital (D/E) er 0,65, noe høyere enn ønsket, men mye av dette er offentlig, subsidiert gjeld som reduserer viktigheten noe. Så lenge D/E er under 1 er dette tilfredsstillende.

Mine tanker

Selskapet har en imponerende vekst, i både topplinje og driftsresultat. Jeg er imidlertid noe bekymret over nedskrivningene og kostnadene de har tatt på både B-aksjene og investeringene. Dette ser ikke ut som et gjentagende problem, og aksjen har for 2018 tilfredsstillende tall.

Brookfield Renewables

Brookfield er et mye større selskap en TransAlta Renewables, med sine mer enn 840 kraftverk, der bare vindkraftverkene til selskapet har dobbelt så høy effekt som den samlede produksjonen til TransAlta. Samlet produksjonskapasitet for selskapet er hele 16 369 MW. I følge årsrapporten for 2017 er selskapets pipeline ytterligere 7 000 MW. Det vil i følge dem selv gjøre Brookfield Renewables til et av verdens største børsnoterte fornybar energiprodusentene i verden. Total produksjon var i 2017 på 50 137 GWh, mot 3 623 GWh for TransAlta Renewables. I motsetning til TransAlta har Brookfield kun fornybar energi i porteføljen.

Selskapets finanser

Brookfield har de siste åtte årene økt inntektene årlig med 12,29 prosent, totalt 152,79 prosent over perioden. Dette er overgått av fortjenesten før skatt, som i samme periode har økt med 182,42 prosent, årlig 13,86 prosent.

Dessverre har ikke selskapets profitt hengt med i det hele tatt, og dette har falt med 82,65 prosent de siste åtte årene, tilsvarende en reduksjon nær 20 prosent hvert år. Til tross for at selskapet har en positiv bunnlinje er EPS for aksjen, Brookfield Renewable Partners LP, negativ. Dette fordi selskapet har mange serier utestående preferanseaksjer.

I selskapets balanse ser vi at de har nesten 800 millioner dollar, MUSD, i kontanter per 31.12.2017. Dette er langt under selskapets gjeld på 16 622MUSD. Selskapets egenkapital, som er 14 282MUSD, gir en D/E på 1,16. Altså er selskapet høyere belånt en TransAlta Renewables.

Brookfield Renwable har solid kontantstrøm fra driften på 920 MUSD for 2017, og enda bedre er den frie kontantstrømmen, på 576MUSD. Disse har hatt en årlig vekst på 19,85 og 57,78 prosent årlig de siste åtte årene.

Veien videre

Per 30.09.2018 hadde selskapet en kapasitet på 17 392, altså en ytterligere økning fra 16 369 MW per 31.12.2018. Som vi vet har selskapet mange utstedte preferanseaksjer, dette kan øke antallet aksjer betraktelig, dersom de blir løst inn. Selskapet forventer også å selge eiendeler for 1 milliard dollar i løpet av 2018, i tillegg har de allerede hentet inn 500 MUSD, og forventer å hente inn ytterligere 250 MUSD. Dette vil bringe den totale likviditetsreserven til hele 2,3 milliarder dollar. Ingen av denne gjelden forfaller de neste fem årene, og gjennomsnittlig forfall er over 10 år. Til forskjell fra TransAlta Renewables har Brookfield fokus på vannkraft, og 76 prosent av strømmen kommer for den fra denne kraftformen, mens 20 prosent kommer fra vindkraft.

Per 30.09.2018 har pipeline økt med ytterligere 1000 MW, til 8000 MW og annualisert årsproduksjon er antatt å ligge rundt 26 400 GWh. Gjennomsnittlig har kontraktene til Brookfield en levetid på 14 år. Dette, sammen med gjelden som har lang forfallsdato, gir forutsigbarhet i driften.

Mine tanker

Brookfield har solid drift, dette er det ikke noe tvil om. Imidlertid blir jeg skremt av selskapets uendelige rekke av preferanseaksjer. Her finnes det serie på serie, og utvanningseffekten kan bli enorm. Selskapet har en solid kontantstrøm, men utviklingen og stabiliteten i resultatet er alt annet enn solid. Gjeldsgraden til Brookfield, 1,16 per årsslutt 2017 er også høyere enn mitt mål på 1.

Til slutt

I min strategi er det noen punkter som må oppfylles. Fortrinnsvis skal selskapet ha gått med overskudd de siste ti årene. Først er det altså bunnlinjen som teller. Brookfield gikk i underskudd i både 2011 og 2012, mens TransAlta ikke har lang nok historikk. Begge faller da egentlig utenfor dette målet. Derimot viser TransAlta et større potensiale for vekst. Dette drar oss over i neste punkt, at selskapets inntekter skal være voksende. Også her vinner TransAlta over Brookfield, med en vekst på 13,35 mot 12,29 prosent over perioden. Dersom vi sammenligner 2013 – 2017 for begge selskapene kommer TransAlta enda bedre ut, da Brookfield sin vekst i denne perioden kun er 9,25 prosent årlig.

Jeg har også skrevet at vekst i EPS skal være positiv i minst syv av de siste ti årene. Her bør begge selskapene ryke rett ut da det ene er verre enn det andre. Brookfield Renewables har klart å redusere sin EPS for de børsnoterte limited partnership-aksjene med hele 118 prosent, fra $0,98 til -$0,18. TransAlta er ikke mye bedre, reduksjonen her er fra $0,44C til $0,004C, en reduksjon på 99,09 prosent! Jeg forventer nå at selskapet er ferdig med å ta nedskrivninger og at EPS normaliserer seg.

Som sagt røyk Berkshire Hathaway ut av porteføljen grunnet manglende utbytter. Å erstatte dette med et annet selskap uten utbytte er derfor for dumt. Direkteavkastningen skal være høyere enn 66 prosent av en AAA-obligasjon, dette er 2,76 prosent. Ved forrige utbytte lå begge selskapene godt over dette.

Etter gjennomgangen har jeg kommet til at det er TransAlta Renewable jeg har mest tro på, og som nå er tatt inn i porteføljen.

Forøvrig kan du se min portefølje her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “En fornybar fremtid”