Ordliste

Jeg har, gjennom lengre tid, laget en ordliste bestående av ord og uttrykk som daglig er brukt i aksje- og finansmarkedet.  Dersom det er noe som mangler, legg gjerne igjen et spørsmål eller en kommentar, så skal jeg legge det til i listen så snart jeg har mulighet.

Ordliste
Uttrykk Forklaring
A- og B-aksjer Forskjellige aksjeklasser i samme selskap. Eksempelvis kan A-aksjen gi utbytterett og fem stemmer per aksje, mens B-aksjen gir utbytterett og  én stemme
Acquisition Oppkjøp av et annet selskap
Aksje Verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap
Aksjefond Aksjefond er et verdipapirfond som investerer minimum 80 prosent av kapitalen i aksjer
Aksjeindeks En sammensetning av et utvalg aksjer som gir en pekepin på hvordan det går med markedet.
Aksjekapital Sum av innskutt kapital i selskapet
Aksjonær En person som eier én eller flere aksjer i et selskap
Aksjonærregister Oversikt over alle selskapets aksjonærer.
Aktiva Se eiendeler
Alternativkostnad Forskjellen mellom det valget som er tatt og det beste mulige valget man kunne tatt. Inkluderer både tapte inntekter og påløpte kostnader
Amerikansk Opsjon En opsjon som kan utløses hele perioden, til og med bortfallsdato.
Annenhåndsmarkedet Dette er markedet hvor kjøp og salg av aksjer foregår. Aktørene er meglerne, børsen, og investorer.
Annuitetslån Et lån der terminbeløpene er konstante over lånets løpetid.
Arbitrasje Fortjeneste uten risiko. Eksempelvis om du kjøper SAS på Oslo Børs for NOK 20, og selger aksjen på Stockholmsbørsen for tilsvarende NOK 22.
At-the-money En opsjon som går i null
Avkastning Er differansen mellom kjøps- og salgskurs pluss eventuelle utbytter.
Avskrivninger Regnskapsmessig effekt der en verdi skrives ned i verdi som følge av slitasje
Baisse Å snakke negativt om en aksje for å forhåpentligvis senke prisen
Balanse Oversikt over selskapets eiendeler, egenkapital, og gjeld. Selskaper notert på Oslo Børs publiserer årsrapporter i tillegg til kvartalsrapporter hvor dette publiseres.
Basispunkt Ett hundredels prosentpoeng (0,01%) som ofte brukes når det er snakk om styringsrenter.
Bearmarket Et pessimistisk marked der forventningen er at børsen vil synke.
Benchmark En referanseindeks som brukes som sammenligningsgrunnlag mot egen avkastning.
Bestordre En ordre uten begrensning på pris. Megleren vil kjøpe eller selge til best tilgjengelige kurs
Beta Mellom -1 og 1, denne brukes i CAPM til å si noe om hvordan en aksjes forventet avkasning gjør det i forhold til børsen
Black-Scholes En matematisk modell som brukes til utregning av opsjonskurser
Blue Chip Dette er et uttrykk for de største og mest likvide aksjene på en børs.
Boble En periode der kursene øker på grunnlag av forventninger om fremtidig økning i selskapers omsetning og resultat.
Boom En periode med sterk etterspørselsvekst i markedet.
Break-up value Verdien av et konsern dersom de forskjellige delene splittes opp.
Bullmarket Et optimistisk marked der forventningen er at markedet vil gå videre opp.
Børs En markedsplass for omsetning av aksjer.
Børsdag De dagene da børsen er åpen for kjøp og salg av aksjer.
Børsmelding En nyhet som slippes av selskapet som inneholder viktig eller mindre viktig informasjon. Eksempelvis nye kontrakter, innsidehandel eller resultatvarsel.
Børsnotering Når et selskap har gjennomgått IPO og skal noteres på børsen.
CAC 40 Aksjeindeks for børsen i Paris.
Call Opsjon En rett, men ikke en obligasjon, om å kjøpe en aksje til en bestemt pris i fremtiden.
Cap Cap (for eksempel på en obligasjon) sikrer selgeren mot fallende renter.
CAPM Capital Asset Pricing Model er en model for utregning av en aksjes forventede avkastning med bakgrunn i risikofri rente, aksjens beta og markedes risikopremie.
Cash Flow Kontantstrøm er selskapet netto økning eller reduksjon i kontantbeholdning.
Corporate Finance En finansiell tjeneste som tilbys av banker og finansinstitusjoner. Kan omfatte tjenester rettet mot emisjoner, børsnoteringer, kapitalinnhenting, due dilligence og lignende.
Current Ratio Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Sier noe om selskapets likvide stilling.
Datterselskap Et selskap som er eid av et annet selskap. Der det eiende selskapet har minst 2/3 av selskapets aksjekapital, betydelig bestemmende inflytelse på selskapet eller dersom det utgjør en stor del av selskapets driftsresultat.
DAX Indeks over de største og mest likvide aksjene i Tyskland.
Dead Cat Bounce Dersom et stort fall i aksjekursen er fulgt av et lite hopp.
Deflasjon Vedvarende fall i prisnivået.
Delta Et forholdstall som viser hvor mye opsjonsprisen beveger seg når det underliggende verdipapiret beveger seg med ett poeng.
Depotkonto En konto i en bank der en investor setter inn penger som sikkerhet for handels i opsjoner, futures og warrants.
Derivat Et verdipapir der avkastningen blir bestemt av verdiendringene på et annet verdipapir. For eksempel opsjoner.
Direkteavkastning Utbytte delt på aksjekurs.
Diskontere Når en fremtidig kontantstrøm omregnes til dagens pengeverdi.
Diversifisering Spre risikoen blant flere aksjer.
Dividende Se utbytte.
Dow Jones Den amerikanske indeksen bestående av de 30 mest omsatte blue chip aksjene på NYSE.
Due Dilligence En grunding gjennomgang av selskapet. Gjøres ofte i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og salg.
Duopol Et marked bestående av to aktører.
EBIT Earnings Before Interest and Tax, altså resultatet før rentekostnader, renteinntekter og skatt.
EBITA Earnings Before Interest, Tax, and Amortization. Resultat før rentekostnader, renteinntekter, og avskrivning i immatrielle eiendeler.
EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Resultat før rentekostnader, renteinntekter og avskrivninger.
ECB Den Europeiske Sentralbanken. Styrer pengepolitikken i Eurosonen.
Economic Value Added En analysemetode for å finne den virkelige verdiskapningen i et selskap.
Effektiv Avkastning Den prosentvise avkastningen man får på en aksje, inkludert utbytte.
Effisient Kurs Dersom aksjekursen gjenspeiler all tilgjengelig informasjon i makredet er den effisient.
Effisient Marked Se over.
Egenkapital Den innskutte kapitalen i et selskap.
Egenkapitalgrad Egenkapital delt på gjeld og egenkapital.
Ekspansiv Finanspolitikk Økning i statens utgifter eller reduksjon i skatter for å stimulere til økt økonomisk aktivitiet i en nedgangskonjunktur.
Ekspansiv Pengepolitikk Reduksjon i styringsrenten for å stimulere til økt økonomisk aktivitet i en nedgangskonjunktur.
Emisjon Dersom selskapet har behov for mer kapital kan de velge å utstede nye (Altså flere aksjer).
Emisjon Uten Fortrinnsrett Dersom selskapets nåværende aksjonærer ikke får ekslusiv tildeling av tegningsretter.
Emisjonskurs Den kursen selskapet velger å hente inn ny kapital på. Dette blir altså kursen nye aksjonærer må betale for å kjøpe én aksje i emisjonen.
Enterprise Value Summen av selskapets egenkapital og gjeld.
EPS Earnings Per Share, altså selskapets totale overskudd delt på antall aksjer.
ESB Den europeiske sentralbanken i Frankfurt. Utformer og gjennomfører pengepolitikken i Eurosonen.
Europeisk Opsjon En opsjon som kun kan innløses på utløpsdatoen. Har en lavere verdi enn en amerikansk opsjon.
EV/EBITA Enterprise Value delt på EBITA.
EV/EBITDA Enterprise Value delt på EBITDA.
Ex-Dag Datoen der en aksje handles uten rett til utbytte.
Ex-Utbytte Kursen på Ex-Dag. Teoretisk sett skal kursen åpne på gårsdagens stegningskurs minus utbytte.
Fill and Kill En ordre som skal fullføres umiddelbart, ellers slettes den delen av ordren som ikke går gjennom.
Fill or Kill En ordre som skal fullføres umiddelbart i helhet, eller slettes hele ordren.
Finansielle Instrumenter Verdipapir med en målbar verdi.
Fisjon Når et selskap splittes.
Floor Floor kan være en beskyttelse mot tap på et finansielt instrument.
Fluktasjon Endringer i kursen på et finansielt instrument.
Fond Se http://formueskapning.blogg.no/1495725527_sparing_og_investering.html
Fondsemisjon Når et selskap utsteder nye aksjer til nåværende aksjonærer uten at ny kapital betales inn.
Fondsforvalter Selskapene som forvalter fondene.
Forvalter En bank som oppbevarer dine finansielle instrument og blant annet tar hånd om utbetaling av utbytte.
Forvaltningshonorar En avgift som må betales til en fondsforvalter for at de skal forvalte din kapital.
Forvaltningskapital Det totale beløpet i et fond.
Fri Kontantstrøm Den delen av kontantstrømmen som selskapet kan betale ut uten at det påvirker fremditig forretningsførsel.
Fritaksmodellen En modell der et selskap slipper å skatte på hver realisasjon, men først beskattes når det tas ut av selskapet.
FTSE Financial Times Stock Exchange er en indeks fra børsen i London.
Fundamental Analyse Når man verdsetter et selskap for å finne dets reelle verdi ved å undersøke regnskapet og regne fremtidig forventet kontantstrøm.
Fundamentale Faktorer Utvikling av rente, samfunnsøkonomiske og politiske forhold, samt andre konkrete faktorer som kan påvirke ett selskaps verdsettelse.
Fusjon Også kalt merger, er en sammenslåing av to eller flere selskap til ett.
Førstehåndsmarkedet Når en kjøper aksjer i forbindelse med en børsnotering.
Garantikonsitorium Når en gruppe investorer garanterer for at en emisjon blir fulltegnet.
Garantiprovisjon En forutbestemt godtgjørelse (Kall det gjerne rabatt) for at konsitoriumet vil stille med en garanti.
Gearing Benyttelse av gjeld for å øke potensiell fortjeneste, og dermed også risiko for tap.
Gjeldsgrad Selskapets gjeld delt på egenkapital og gjeld.
Goodwill Oppstår når et selskap kjøper et annet. Er differansen på det oppkjøpte selskapets bokførte eiendeler og kjøpsprisen.
Grenseinntekt Den økte inntekten ved salg av én ekstra enhet.
Grensekostnad Den økte kostnaden ved produksjon av én ekstra enhet.
Handelsbeløp Det totale beløpet man betaler for en handel. Omfatter som regel kjøpskurs/salgskurs pluss/minus kurtasje.
Hang Seng Aksjeindeksen i Hong Kong
Hausse Når man snakker positivt om et selskap for å øke dets verdi.
Hedge Å sikre investeringen mot verdifall.
Hedge-fond Et fond som har mandat til å investere i aksjer, opsjoner, futures og warrants med mål om å oppnå høyest mulig avkastning.
High-Yield En obligasjon med høy risiko.
Holdingselskap Et selskap konstruert for å investere i andre selskap.
Hovedindeksen En indeks bestående av de største selskapene på Oslo Børs.
Hovedlisten De største og mest omsatte aksjene på Oslo Børs.
Hyperdeflasjon Når deflasjonen er ute av kontroll og prisene synker kraftig på kort tid.
Hyperinflasjon Motsatte av hyperdeflasjon, det vil si at prisene stiger kraftig på kort tid. Årlig inflasjon på 50 prosent eller mer.
Illikvid Når et selskap er ute av stand til å gjøre opp for seg.
Imperfeksjon Når markedet ikke er effisient.
Implisitt Volatilitet Den forventede fluktasjonen i et finansielt verdipapir.
Indeksfond Et fond som har som mål å speile indeks.
Ineffisient Når markedsprisene ikke reflekterer all tilgjengelig informasjon.
Inflasjon Når prisene øker over tid.
Innsidehandel Når en innsider i et selskap handler aksjer. Det vil alltid børsmeldes.
Innsider En person i ledelsen, eller tett på denne, som har informasjon ikke tilgjengelig for alle deltagere i markedet.
Institusjonelle Investorer Profesjonelle investorer.
International Monetary Fund Et fond som skal fremme valutastabilitet og gir lån til stater med betalingsproblemer.
Internrente Den renten som gjør at nåverdien i et prosjekt er lik null.
In-the-money Når en opsjon er lønnsom.
Investeringsstrategi Strategien for et fonds plassering av kundenes kapital.
IPA Individuell Pensjonsspareavtale.
IPO Initial Public Offering. Altså den første emisjonen der selskapet tilbyr sine aksjer til allmennheten.
Januar-effekten Aksjekursene har historisk sett steget mer i januar enn andre måneder.
Joint-Venture Når to eller flere selskaper inngår et langvarig, strategisk samarbeid.
Kapitalbidrag Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger delt på gjeld og egenkapital.
Kapitalmarkedslinjen Sammenheng mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet.
Kapitalslit Se nedskrivning.
Kapitalutvidelse Se emisjon
Keynisiansk Ledighet Arbeidsledighet som følge av lav etterspørsel i markedet.
Kjernekapital Ofte brukt om banker, der kjernekapital er den sikreste kapitalkilden. Denne er ofte eid av aksjonærene.
Kjøpskurs Den høyeste kursen noen er villig til å betale for en aksje.
Kjøpsopsjon Se Call Opsjon
Kjøpssignal Brukt i teknisk analyse når gitte formasjoner tilsier at aksjekursen skal opp.
Klassisk Ledighet Arbeidsledighet som følge av høyt lønnsnivå.
Kombinasjonsfond Et fond som investerer både i aksjer og obligasjoner.
Konglomerat Et selskap som har flere forskjellige virksomhetsområder ikke relatert til hverandre.
Konjunktur En økonomisk trend over tid.
Konkurranseevne Evne til å konkurrere på pris, påvirkes blant annet av lønnsnivå og valutakurs.
Konsolidering Når aksjemarkedet stabiliserer seg etter en periode med langvarig oppgang eller nedgang.
Konsumprisindeksen Indeks som måler prisutvikling over tid.
Kontanstrøm Se Cash Flow
Kontohaver Eier av en konto.
Kontraktiv Finanspolitikk Økte renter for å dempe aktivitetsnivået i økonomien.
Kontraktiv Pengepolitikk Redusering av penger i omløp for å dempe aktivitetsnivået. Gjerne økte skatter og/eller reduskjon i statsbudsjettet.
Konveribel Obligasjon En obligasjon som kan konverteres til egenkapital.
Korreksjon Når markedet faller minst 10% i løpet av kort tid, gjerne i forbindelse med tidligere vekst i aksjemarkedet.
Korte Renter Renter på obligasjoner som har en løpetid på under ett år.
Kostpris Prisen du må betale per aksje, altså kjøpskurs pluss kurtasje.
KPI-JAE Konsumprisindeks justert for endringer i avgifter og energi.
Krakk Når markedet faller minst 20% i løpet av kort tid.
Kredittrating Et «mål» på et selskaps forventede likviditetssituasjon.
Kredittrisiko Risiko for at låntager ikke er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser.
Kurs Prisen på et verdipapir.
Kursgevinst Differansen mellom kjøps- og salgskurs på et verdipapir.
Kurtasje Avgiften du må betale din megler for kjøp og salg av verdipapir.
Kurtasjeavgift Avgiften megleren må betale til børsen, basert på kurtasjen.
Lange Renter Renter på obligasjoner som har en løpetid på over ett år.
Lasarus-aksje En aksje i et selskap som har vært nær konkurs eller hatt en aksjekurs rundt null og senere steget/gjennoppstått.
LIBOR London Interbank Offering Rate, renten på lånene Londonbaserte banker tilbyr hverandre.
Likvide Aksjer Aksjer som handles mye.
Likviditet Når en aksje omsettes mye, og dermed er påvirkningskraften i hver handel lavere.
Limit Kurs Makskursen som settes ved kjøp eller minimumskursen som settes ved salg av finansielle instrumenter.
Long Posisjon Motsatte av shorting.
Løpetid Tiden det tar å tilbakebetale et lån.
M&A Samlebegrep for fusjoner av selskaper og oppkjøp.
Majoritetsaksjonær En aksjonæren som sitter med mest aksjer i et selskap.
Makroøkonomi Økonomifag som tar for seg samfunnets og staters påvirkning av økonomien.
Markedskurs Selskapet aksjekurs.
Markedsrente Det alminnelige rentenivået i markedet.
Markedsverdi Selskapets aksjekurs multiplisert med antall aksjer utestående.
Markur Market En del av Oslo Børs for mindre selskaper. Ikke like strenge krav som Axess eller Oslo Børs.
Matche Når en salgs- og en kjøpsordre gjennomføres.
Merger Sammenslåing av to eller flere selskap.
Merverdi Verdien av egenkapitalen utover den bokførte verdien.
Mikroøkonomi Økonomifag som tar for seg en del av samfunnet eller en produsents markedet, herunder tilbud og etterspørsel.
Minoritetsaksjonær En aksjonær som ikke har størstedelen av aksjene.
Monopol Et marked bestående av én aktør.
Naken Opsjon Opsjoner som ikke er sikret mot kursendring.
NASDAQ Verdens første elektroniske aksjemarked.
Nasjonalprodukt Den samlede verdiskapningen i ett land.
Naturlig Arbeidsledighet Den arbeidsledigheten hvor økonomien er i balanse og inflasjonen er null.
Naturlig Monopol Dersom et marked er såpass lite at det bare er plass til en aktør.
Nedskrivninger Når en bedrifts eiendel plutselig synker mer i verdi enn antatt.
Net Present Value Netto nåverdi, altså forventede fremtidige kontanstrømmer omregnet til dagens verdi.
Netto Nåverdi Se over.
NIBOR Norwegian Interbank Offering Rate, som LIBOR, men for norske banker.
NIKKEI Hovedindeksen i Japan.
Nominell Verdi Pålydende verdi på en aksje.
NYSE Børsen i New York.
Nyttårsraketter Aksjer som forventes å ta del i Januar-effekten.
Obligasjon Et lån utsted av en stat, kommune eller bank som noteres på en børs.
Obligasjonsfond Et fond som skal ha minst 80 prosent av tilgjengelig kapital investert i obligasjoner.
Obligasjonslån Se obligasjon.
OBX De 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs.
Oligopol Et marked som domineres av få, og store, aktører.
Opsjonspremie Prisen på en opsjon. Se Black-Scholes for utregning av opsjonspremier.
Ordninært Nettoresultat Selskapets resultat etter avskrivninger, renter og skatt.
Ordre Når du legger inn ønske om å kjøpe eller selge en aksje til en bestemt pris legges det en ordre i markedet. Når det er en match mellom to ordre vil handelen gå gjennom.
OSEBX Hovedindeksen på Oslo Børs.
Oslo Axess En del av Oslo Børs for mindre selskaper, ikke like små selskaper som Merkur Market.
Oslo Børs Markedsplassen for aksjehandel i norske selskaper.
Out-of-the-money En opsjon som ikke er lønnsom per dags dato.
Overkjøpt En teknisk indikator som tilsier at midlertidig økt etterspørsel har drevet kursen kunstig høyt opp.
Overkurs Markedskurs minus pålydende verdi.
Oversolgt Det motsatte av overkjøpt.
Overtegning Dersom etterspørselen i en emisjon er høyere enn tilbudet.
P/E Aksjekurs delt på fortjeneste per aksje (EPS).
P/EBIT Aksjekurs delt på EBIT pr aksje.
Penny-Stocks Aksjer med svært lav markedskurs.
Plain Vanilla En standard opsjon med kun innløsningskurs og utløpsdato. Mer avanserte opsjoner kalles ofte «Exotic Options».
Portefølje Din beholdning av aksjer og kontanter for investering.
Preferanseaksjer En aksje som går foran andre aksjeklasser.
Price/CF Aksjekurs delt på kontantstrøm per aksje.
Profit Warning Se Resultatvarsel
Prospekt Ved emisjoner kommer selskapet ut med prospekter som forklarer en hel del om selskapet og dets tanker og forventninger om fremtiden.
Put Opsjon Se salgsopsjon.
Pålydende Verdien aksjen hadde ved notering på børs.
Random Walk En antagelse om at fremtidig aksjekurs ikke har noen sammenheng med historisk aksjekurs.
Rating Kredittvurdering på et selskap fra eksempelvis Moody’s, Fitch, eller S&P
Realisert Når du har solgt dine aksjer. Kalles også å gå ut av en posisjon eller lukke en posisjon.
Realisjon Når du selger dine aksjer.
Realrente Rente minus inflasjon.
Realtidskurser Når du får kontinuerlig, ikke forsinkede, aksjekurser.
Referanseindeks En indeks som består av et representabelt utvalg av aksjer.
Reinvestering Ny investering av realiserte midler.
Rentefond Se obligasjonsfond.
Rentemargin Dette er forskjellen mellom innlånsrenter og utlånsrenter for banker og andre finansielle institusjoner.
Rentepapir Se obligasjon.
Resultatvarsel Når et selskap gjør det betraktelig bedre eller dårligere enn forventet, og oppdaterer markedet om dette før de slipper regnskapstall.
Rettet Emisjon En emisjon mot en rettet gruppe investorer.
Reverse Split Når for eksempel 10 gamle aksjer blir til 1 ny. Pålydende multipliseres tilsvarende.
Risikoaversjon En investor som foretrekker å minimere risiko.
Risikopremie Den meravkastningen som en er forventet å få for å ta risiko.
Risikotoleranse Beskriver hvor store verdiendringer i porteføljen en er villig til å ta.
Russel 2000 Amerikansk aksjeindeks som viser endringen i små og mellomstore amerikanske bedrifter.
S&P 500 Standard & Poors 500 er satt sammen av 500 forskjellige aksjer notert i New York.
Salgskurs Den laveste kursen noen er villig til å selge for.
Salgsopsjon En rett, men ikke en obligasjon, om å selge en aksje innen eller på en bestemt dato til en satt pris.
Salgssignal Brukt i teknisk analyse når gitte formasjoner tilsier at aksjekursen skal ned.
Serielån Et lån der avdraget er konstant, mens terminbeløpet er synkende.
Sertifikat En obligasjon med under 12 måneders løpetid.
Sharpe-Ratio Porteføljens meravkastning delt på porteføljens standardavvik. Dette viser om en får betalt for den risikoen en tar.
Short Posisjon Man låner en aksje, for å selge den i markedet og satser på at en kan kjøpe den tilbake billigere. Tjener på kursnedgang, men må betale renter på lånet av aksjen.
Shorting Se short Posisjon.
Soliditet Hvor stor sannsynlighet det er at selskapet kan betjene sin gjeld.
Spekulant En som daglig spekulerer i at aksjepriser skal variere, og forsøker å tjene på dette.
Spin-Off En del av et selskap som skilles ut som et eget selskap.
Split Dersom et selskap vil redusere kursen på sine aksjer kan de for eksempel doble antall aksjer, pålydende og markedspris blir dividert med samme faktor.
Spread Differansen mellom kjøps- og salgskurs på et verdipapir.
Stengning Å gå ut av en posisjon. Selge en tidligere kjøpt aksje.
Strike Innløsningskurs for en opsjon.
Strukturell Ledighet Skyldes tilpasningsvansker for arbeidskraften under endringer i produksjonsforholdene.
Sunk Cost Allerede påløpte kostnader som man ikke får tilbake.
Syntetisk Aksje Dette er mye brukt innen aksjebasert avlønning, og betyr at selskapet betaler ut differansen mellom kurs ved tildeling og kurs i dag, multiplisert med antall syntetiske aksjer den ansatte fikk.
Systematisk Risiko Risiko for at markedet i sin helhet vil kollapse, umulig å diversifisere bort.
Tegning Ved tegning i en emisjon forplikter tegneren seg til å betale for det tegnede beløpet innen en bestemt dato.
Tegningsrett En tegningsrett tildeles eksisterende aksjonærer ved en emisjon. I noen tilfeller kan disse rettene kjøpes og selges som en vanlig aksje.
Tegningstid Tiden mellom emisjonsforslag til en må bestemme seg for om en vil tegne aksjer, og i så fall hvor mange.
Teknisk Analyse Analyse basert på kursbevegelser som er grafisk fremstilt.
Ticker Hvert selskap som er notert på børsen har sin egen ticker, dette kan for eksempel brukes til å søke etter informasjon istedenfor å bruke hele selskapsnavnet.
Tilbakekjøp Brukes ofte av selskaper som en kursdriver istedenfor å utbetale utbytte.
Trader En relativt kortsiktig investor som forsøker å utnytte svingningene på børsen.
Ubegrenset Risiko Betyr at potensielt tap er uendelig (Opsjoner).
Underkursemisjon Dersom emisjonskurs er under markedskursen ved børsmelding. Markedskursen vil ofte falle tilsvarende, eller ned mot emisjonskurs.
Urealisert Teoretisk gevinst (eller tap) på aksjene før man faktisk har solgt seg ut.
Usystematisk Risiko Risiko knyttet til det spesifikke selskapet, bransjen, geografiske områder og lignende.
Utbytte Deler av selskapet resultat betales ut til aksjonærer.
Utbytteaksjer Aksjer som gjennom lengre tid har betalt ut utbytte.
Utvanning Ved en emisjon økes antall aksjer, og eksisterende aksjonærer som ikke deltar i emisjonen vil bli utvannet.
Valutakurs Antall enheter av landets pengeenhet som må betales for én enhet av utenlandsk valuta.
Warrant Ligner på en opsjon, men gjøres som regel opp i kontanter og har lenger løpetid.
Uttrykk
A piker En som tror, eller gir uttrykk, for at han vet alt om aksjehandel og investering, men som selv genererer lite avkstning på sin portefølje.
Big Swinging Dick (BSD) Personen som drar inn mest penger, gjør de beste handlene og er den personen alle ser opp til.
Clowngrade Når en analytiker oppjusterer eller nedjusterer kursmål på en aksje.
Doing market research Når man sitter og ser på Youtube på jobb
Fuck You Money En kontantbeholdning som er så stor at du kan si «Fuck You» til sjefen og gå på dagen.
Hunting Elephants Når du jakter på store investeringer.
Junked Up Dette betyr at du ser stor oppside i en investering.
Sold! Når du absolutt ikke vil noe.