Yara – Knowledge Grows

Yara – det norske industrieventyret

Yara en spin-off av Norsk Hydro, grunnlagt i 1905 av Sam Eyde, Kristian Birkeland (mannen som tapte plassen på 200-lappen til en torsk) og Marcus Wallenberg, skulle løse problemet med økende matmangel i Europa. Selskapet har nå vokst til 15 000 ansatte og salg i mer enn 160 land. I Norge har de to fabrikker, i Porsgrunn og Glomfjord. Det ble notert som et selvstendig selskap 25. Mars 2004, og har siden gitt en formidabel avkastning på 546 prosent. Det tilsvarer nesten 15,5 prosent årlig, eksludert utbytte! Apropos utbytte, i løpet av de siste 12 årene har selskapet betalt ut utbytte hver eneste år, totalt 93,60 kroner per aksje.

Fremtidsutsikter

Som jeg beskrev i innlegget «Økt levealder kan true din pensjon» blir det stadig flere mennesker på jorden. Vel, her kan du kanskje sikre din pensjon, for jo mer mat som må produseres, desto mer gjødsel vil Yara selge. Selskapets hovednæring kan deles i tre, nemlig den nevnte plantenæringen, industrielle produkter og Supply Chain.

Plantenæring

Selskapets plantenæring stod i 2016 for drøye 75 prosent av totalt leveranse, med 27,2 millioner tonn gjødsel levert. Nå er ikke jeg noen kjemiker, så akkurat hvordan dette fremstilles kan du lese mer om her, men hovedbasen er nitrogen. Og heldigvis for Yara er prisen på nitrogen fallende, men det er svært vanskelig å forutse. Jeg har derfor tatt utgangspunkt i selskapets oppgitte langsiktige vekst som long-term growth, nemlig 3,5 prosent. For de to første årene har jeg benyttet meg av tilgjengelig markedskonsensus fra analytikere for å estimere vekst. Fra disse har jeg regnet meg frem til at forventet vekst i 2017 og 2018 er henholdsvis 1,20 og 6 prosent.

Industrielle produkter

Yara leverer også nitratbaserte produkter med store bruksområder fra fornybar energi til farmasøytiske industrier, blant annet anvendt til sprengstoff og dyrefor. Levert mengde står her bare for 25 prosent av total leveranse. Også denne grenen av selskapet er påvirket av råvarepriser som kan svinge enormt på kort tid, men har vært i en fallende trend de siste 3 årene.

Selskapets resultatregnskap

Kostnadene i andel av salgsinntekter har vært fallende de siste fire årene, men jeg har regnet med et lite hopp i 2017 til 73 prosent av salg. Deretter vil det konvergere ned mot 71 prosent, som er ett prosentpoeng under dagens nivå. Lønnskostnadene viser motsatt trend, men det antas å avta, før det vil synke ned mot 8,25 prosent. Avskrivninger har lagt mellom 3,35 prosent og 4,04 prosent i perioden 2013 til 2014. Jeg har regnet med at dette vil være konstant på fire prosent de neste fem årene.

Selskapet har hatt svært varierende finansinntekter de siste seks årene som følge av blant annet valuta-hedging. Jeg har regnet med at dette vil synke noe, og har en konvergering ned mot 0,35 prosent av salg, til sammenligning var finansinntektene 0,22 prosent i 2013 og 0,59 prosent i 2016. Renteinntekter er satt til 0,1 prosent de første tre årene, for å så synke til 0,08 prosent. Rentekostnadene er høyere, og har vist stigende trend. Igjen regner jeg med ett hopp fra 1,12 prosent til 1,20 prosent, før det vil synke ned mot 1 prosent, som er litt over snittet for de siste fire årene. Selskapets skatt har lagt rundt 20 prosent i 2013 til 2015, men med ett hopp til 24,41 prosent i 2016. Som hovedregel antar jeg alltid at skattekostnaden vil være lik det landet selskapet har hovedkontor i. Altså 24 prosent for 2017, og 23 prosent i resten av estimeringsperioden. Jeg regner også med at selskapet følger sin utbyttepolicy og legger seg opp mot maksimalt utbytte, altså 45 prosent av fortjeneste etter skatt.

Balansen

I 2016 hadde selskapet bokført 83,94 milliarder i eiendeler, der fabrikker og bygninger står for nesten 60 milliarder. Til sammenligning var tallene for 2011 henholdsvis 43,7 milliarder og 24,1 milliarder. Jeg antar at selskapets eiendeler vil stige mindre enn tidligere, og i 2021 vil det være bokført 89,35 milliarder. Finansielle eiendeler utgjør da 12,5 milliarder. Varelager har vist en mindre økning, og det antas å synke i prosent av omsetning, fra 13,05 prosent i 2016 til 11 prosent i 2021. Kundefordringer antas å stige med én milliard de neste fem årene og kontantbeholdningen er solid på 3,75 milliarder. Denne vil også stige med én milliard. I tillegg har selskapet bokført 2,3 milliarder i minority interest, altså eiendeler i andre selskaper under 50 prosent, som anses å holde seg stabilt.

Selskapet har bokført 43,7 milliarder i gjeld, der langsiktig gjeld står for 24,7 milliarder. Langsiktig gjeld antas å synke over de neste fem årene, til 20 milliarder. Kortsiktig gjeld antas å synke med ca 7 milliarder.

Kontantstrøm

Selskapets frie kontantstrøm antas å være negativt i perioden 2017 til 2020, på grunn av nedbetaling av gjeld og årlige investeringer på rundt 6 milliarder. Selskapets lånekostnad er beregnet til å være 2,71 prosent før skatt, og selskapets egenkapitalkostnad er 7,04 prosent. Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad er da 5,32 prosent. 

Alt i alt antas selskapets fair value til å være 88,27 milliarder kroner, tilsvarende 323,1 krone per aksje. Dette vil gi en oppgang på 1,79 prosent fra dagens nivå og anbefalingen er hold.

Det har også blitt etterspurt en sensitivitetsanalyse, for å se hvor mye vekst og WACC påvirker selskapets verdi, og hvor mye de kan avvike fra mine estimater før aksjens verdi endres.

Som man ser er skal det lite å gå på før selskapets verdi endres radikalt, og de ekstreme verdiene der selskapets vekst er 4,5 prosent og over antas svært usannsynlig. WACC skal heller ikke mye opp før selskapet er overpriset og nedsiden er stor. Merk også at dersom WACC er mindre enn vekst prises aksjen lavere enn 0, dette er som følge av Gordon Growth Model og kun teoretisk, man kan derfor se bort fra det røde feltet nede i venstre hjørne.

 

Konklusjon

Etter min mening er selskapet noe høyt priset. Det er tydelig at den langsiktige veksten på 3,5 prosent er priset inn i aksjen, og dersom dette ikke oppnås vil aksjekursen falle, som man kan se av sensitivitetsanalysen ovenfor. Jeg ser kun en oppside på rundt 1,8 prosent, og anbefaler at man holder aksjen. Dersom kostnadskuttene medfører mindre engangskostnader en først antatt, eller besparelsen blir større, vil caset endres og forventet aksjekurs økes.

 

YARAOverview YARAIS YARABS3 YARABS2 YARABS1 YARASensitivitetsanalyse YARADCF2 YARADCF1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Yara – Knowledge Grows”