Zalaris – Et nytt norsk IT-eventyr?

Om selskapet

Zalaris er en norsk leverandør av HR-tjenester og software for dette, grunnlagt i 2000. De har kontorer i ni europeiske land, og i India. HR er i utvikling, og siden oppstarten har de vært tidlig ute og satset på skybaserte tjenester. Dette gjør, i følge dem selv, til at de har unike teknologiske løsninger som muliggjør beslutninger basert på big data. Zalaris sine 500 ansatte håndterer data for mer enn 190 000 ansatte hver måned. I følge PureHelp har selskapet økt inntektene hvert eneste år siden 2003. Selv om selskapet noen år har gått i underskudd har de vist tilfredsstillende resultatvekst de siste fem årene.

I tillegg til å tilby en HR-plattform tilbyr Zalaris også outsourcing, talent management og konsulenttjenester. Konsulenttjenestene har hatt en resultatgrad i overkant av 10 prosent hvert år siden oppstart i 2008. I 2016 endte resultatet på 5,2 millioner ut fra en omsetning på 38,5 millioner. På tross av dette er fortsatt IT-løsningen selskapet tilbyr fortsatt hoveddriveren i selskapet. Og jeg tror dette vil bli mer populært i tiden fremover.

Regnskap

Siden selskapet ble børsnotert i juni 2014 er det litt mer utfordrende å finne detaljert regnskapsinformasjon før dette, da den eldste årsrapporten de publiserte er fra 2014, men inntektene har vokst fra 217 millioner i 2011, til nærmere 400 millioner i 2016. Jeg har antatt at inntektene vil vokse med en lavere rate enn tidligere. Innen 2021 regner jeg med at selskapet når 500 millioner i omsetning. For de neste fem årene forventer jeg følgende inntektsvekst; 10 prosent, 7,5 prosent, 5 prosent, 3 prosent og 2 prosent. Resultatgraden vil være tilnærmet lik tidligere, men bevege seg gradvis opp mot 11 prosent.

Da Zalaris driver i en bransje som er lite kapitalintensiv er lønnskostnadene den største utgiftsposten, som ligger rundt 54 prosent av inntektene. Dette antas å synke noe, ned mot 51,5 prosent i 2021. Det som Proff Forvalt omtaler som COGS, altså lisenskostnader til blant annet SAP, ligger rundt 7 prosent av inntekter. Dette er estimert til å stige noe, og vil i 2021 utgjøre 8,25 prosent av kostnadene.

Selskapets avskrivninger ligger rundt 0,45 prosent av omsetning, og det forventes konstant i perioden. Nedskrivningene er dog relativt store, mye kan knyttes til kundekontrakter. I 2016 var nedskrivningene på 34 millioner, tilsvarende 8,6 prosent av omsetning. Får selskapet ned disse vil overskuddene bli betraktelig større, men for estimeringsperioden antas de å bevege seg ned mot 8 prosent.

Finansinntektene til selskapet er små, og utgjør kun 20 000 i 2016. Dette vil ikke påvirke verdien nevneverdig. Andre finansinntekter, derunder endring i valutakurser, summerer seg til 2 millioner forrige år. Disse antas å minske noe, og vil ligge rundt 0,25 prosent de nærmeste årene. Selskapets finanskostnader ligger rundt 1,5 millioner, og antas å stige til rundt 1,8 og være stabile til og med 2021. Andre finanskostnader vil ligge mellom 4,1 og 4,7 millioner de neste fem årene.

Dette fører til et resultat etter skatt for de neste fem årene på henholdsvis 30, 33, 37, 39 og 39 millioner kroner. Med EPS opp fra dagens nivå på 1,29 til 2 kroner.

Balanse

Som sagt opererer Zalaris ikke i en kapitalintensiv bransje, og eiendelene er derfor lave. I 2016 har selskapet bokført totalt 46 millioner i immaterielle eiendeler, der mesteparten knyttes til deres IT-programmer. Totalt utgjør dette 39 millioner. Over de neste fem årene har jeg regnet med at immaterielle eiendeler vil stige til 81 millioner, men da med programvare som utgjør 25 millioner. Resten knyttes til utsatt skatt, PP&E og andre, mindre eiendeler.

Resterende eiendeler er kundefordringer på 102 millioner, i 2016. For 2021 antas det at Zalaris har kundefordringer på 142 millioner, og en kontantbeholdning på 122 millioner. Dette er opp fra dagens nivåer på 43,5 millioner, og gjør selskapet godt rustet til å foreta eventuelle oppkjøp.

Zalaris har en relativt lav gjeldsgrad, rundt 45 prosent. Fremover antas egenkapital å øke raskest frem til og med 2019, der jeg har regnet med økt utbytte. I 2021 antas det at selskapet har en gjeldsgrad rundt 50 prosent, med både egenkapital og gjeld rundt 170 millioner. Selskapets gjeld er, per 2016, stort sett kortsiktig gjeld. Det antas å endres, med minimalt med kortsiktig gjeld i 2021. Totalt sett antas selskapet å ha en solid finansiell balanse, derav den økte utbyttegraden, på 55 prosent i 2019, 65 prosent i 2020, og 75 prosent i 2021. Dette er avhengig av at selskapet ikke foretar oppkjøp i perioden.

Kontantstrøm

Selskapets kontantstrøm antas å være negativ de fire neste årene, grunnet store nedskrivninger på kundeprosjekter og store endringer i kontantbeholdningen. For 2021 antas det at kontantstrømmen er 22,5 millioner kroner. Selskapets verdi vil øke betraktelig dersom nedskrivningene synker. Zalaris har en lav kapitalkostnad på bare 4,42 prosent. Jeg synes denne reflekterer kostnaden selskapet påløper ved å skaffe kapital, og velger alltid å redusere vekstansalg fremfor å oppjustere diskonteringsfaktoren. Den langsiktige vekstraten til selskapet er satt til 3 prosent. Dette er grunnet økt fokus på outsourcing og forenkling av selskapsstruktur. Som en verdensledende tilbyder vil Zalaris nytte godt av dette, og deres løsning vil mest sannsynlig være foretrukket av mange. Det ville heller ikke overraske meg om selskapet blir kjøpt opp i løpet av de neste fem årene, da dette er en tjeneste mange tilbydere av regnskapsløsninger kan ha nytte av.

Konklusjon

Zalaris er godt stilt i et marked med høye marginer. De har en solid plattform, og en sunn balanse. Fremtidsutsiktene, med både mulige oppkjøp og som en oppkjøpskandidat, gjør at jeg gjerne skulle eid denne aksjen. Utbytteveksten, fra 0,87 kroner per aksje for 2016, til forventet 1,5 i 2021 er svært positivt. Selv uten økt utbytteratio vil utbyttet øke til 1 krone per aksje.

Jeg har et kursmål på Zalaris på 62,18 kroner aksjen, opp 38,17 prosent fra dagens nivå.


ZALCF2 ZALCF1 ZALBS3 ZALBS2 ZALBS1 ZALIS ZALOverview

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 tanker om “Zalaris – Et nytt norsk IT-eventyr?”